Önüm merkezi

Arka mata oturgyç ýokary arka oturgyç

Gysga düşündiriş:

Ableeňip bolmajak bahadan dem alýan mesh we ergonomiki rahatlyk alyň!Boss-dan göze ilýän bu ýerine ýetiriji oturgyç, has gymmat oturgyçlarda adatça tapylan aýratynlyklary we stili hödürleýär.

Oturylyşygy sazlamak we gulplamak, 3 basgançakly köp funksiýaly egirme mehanizmi bilen islendik ýagdaýda özbaşdak yza gaýdyp gelmek, ajaýyp oturgyç ýerini tapmaga mümkinçilik berýär.Gaýtalanan arka, arka lomber goldawyň arka beýikligini we ýerleşişini sazlamaga mümkinçilik berýär.Oturgyç we gol beýikligi we gol giňligi hem sazlanyp bilner.Iki tigirli rolikli uly 27 ″ bäş ýyldyzly neýlon bazasy aňsatlyk bilen aýlanýar we oturgyjyň durnuklylygyny saklaýar.

Gurnamaga taýyn gämiler.

Gulp bilen sazlanyp bilinýän dartyş

Düzülip bilinýän oturgyç beýikligi we burçy

Arka beýikligi sazlamak

Düzülip bilinýän gollaryň beýikligi we ini

Gurnamaga taýyn gämiler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Headrestli oturgyç iň ýokary bahadan iň ýokary rahatlygy we stili üpjün edýär.Tor arka dizaýny, beýikligi sazlanyp bilinýän lomber bilen dem alýar we ajaýyp eşik üçin hakyky deri bilen bezelýär.Uzakly gün zähmet çekmek isleýän ýeriňizde sazlanylýan baş wezipeleri.

Doly ergonomiki düzedişlere pnewmatik göteriş beýikligi, 360 dereje süýşmek, beýikligi sazlap boljak lomber goldaw, ýapyş / dartyş sazlamasy we düwmäni açar wagtynda dik durmak üçin egilme gulpy girýär.Täsin 2-den 1-e çenli sinhron egilişi (oturgyç burçuna 2-den 1-e çenli aralykda oturýar), oturgyç ýassygyny pola deň derejede saklap, ulanyja oturmaga mümkinçilik berýär.Bilek rahatlygy üçin goşmaça giň, örtükli goltuklar.Berk metal bazasy we goltuklary häzirki Platinada gutardy.Täjirçilik maksatly ANSI / BIFMA nyrhlaryna laýyk gelýär.CAL 117 ýangyn derejesi.Oturgyç 20 "W x 20" D.Arka tarapy 21 "W x 32-1 / 2" H.Çäreler 27-1 / 2 "W x 27" D x 54-1 / 2 "H Umuman. Gämiler gurulmady.

24 sagat agyr wezipe Ergonomiki ofis başlygy (7)

Hyzmatlarymyz

24 sagat agyr wezipe Ergonomiki ofis başlygy (8)

Kompaniýanyň maglumatlary

24 sagat agyr wezipe Ergonomiki ofis başlygy (9)
24 sagat agyr wezipe Ergonomiki ofis başlygy (10)

Sorag-jogap

1-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?

J: Söwda satyjylar ýa-da şahsy adamlar üçin, web sahypasynda görkezilen zatlary maňa aýdyp bermegiňizi haýyş edýärin, eger sargydyňyz gaty az bolsa, gämi köp zakaz edip, gämä ýükläp bilersiňiz.Lomaý we import agentleri üçin maňa “Nos” zatlaryny we näçeräk mukdarda gerekdigini aýdyp bilersiňiz, köpçülikleýin önümçiligiňiz üçin iň arzan bahany görkezer.

2-nji sorag.Bir gapda zatlary garyşdyryp bilerinmi?

J: Umuman alanyňda, müşderileriň ähli isleglerini kanagatlandyrmaga synanyşýarys, 5 zady garyşdyryp bilersiňiz, has köp garyşdyrmak isleseňiz, täzeden barlamaga mümkinçilik beriň.

3-nji sorag.Size nusga tölegi gerekmi?

J: Ulag tölegi we nusga bahasy alyjy tarapyndan tölenmeli.Worryöne alada etme, alyjylar köp sargyt berenlerinde tölegi yzyna bereris.

4-nji sorag.Öňdebaryjy wagtyňyz ýa-da gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: 30-45 gün goýum alanymyzdan soň 40'HQcontainer bilen bäsleşýäris.25-35 günüň içinde 20'GP konteýner.

5-nji sorag.Töleg şertleri haýsylar?

J: 1.TT.Goýum üçin TT50% öňündensoň köpçülikleýin önümçiligi gurnaýarys, ýüklemezden ozal TT50% balans töläp bilersiňiz

6-njy sorag.MOQ näme?

J: ofis başlygy MOQ 10 sany;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň