Täze önümler

 • Gara meshli oturgyç Plastik Armrest arzan ofis oturgyjy lomaý zawod Göni gyzgyn satuw önümi ofis başlygy OC-B08

  Gara reňkli oturgyç Plastiki ýaragly arzan ofis C ...

  Önümiň ady Gara meshli oturgyç Plastiki goltuk arzan ofis oturgyjy lomaý zawod göni gyzgyn satuw önümi ofis oturgyjy OC-B08 stil häzirki zaman markasy EKONGLONG Reňk gara / çal / islege görä köpük ýokary dykyzlyk Önümiň Guangdong welaýaty, Hytaý ýassyk ýarym deri / PU gaplama görnüşleri üç kartonda ölçeg Ölçeg Satuwdan soň hyzmat 12 aý S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?J: Biz ofis mebel öndürijisidiris.Önümçilik merkezimiz we ofisimiz bar ...

 • ofiser mebel stoly we kompýuter stol ulgamy üçin oturgyç

  ofiser mebel stoly we kompýuter üçin oturgyç ...

  Eňňitli üçburç aýagy bilen, Stol inçe we häzirki zaman dizaýny bilen özüni görkezýär.Çylşyrymly bolmazdan işlemegi üpjün edýän tygşytly stol.Stol kärhanalara has çeýe bolmak we dürli ýerleri döretmek üçin täsirli platforma hökmünde işlemek üçin döredildi, şonuň üçin adamlar öz işine laýyk ýerini saýlap bilerler.Stol ýönekeý we arassa dizaýn, işleýän we birleşdirilmedik iş stansiýalaryny döredýär.Çekip bolýan akustiki panel ýaly esbaplar üçin dürli dizaýnlar ...

 • ýerine ýetiriji stol ofis mebel beýikligi sazlanyp bilinýän ýerine ýetiriji stol 120 ″ ED-6325

  ýerine ýetiriji stol ofis mebel beýikligi sazlaýjy ...

  MFC melamin stoluň ýokarsy, moda reňkli üýtgeşik we güýçli polat çarçuwasy.Pleönekeý, ajaýyp, gurmak aňsat we bäsdeşlik bahasy.1-nji sorag.Sargyt nädip başlap bilerin?J: Gyzyklanýan önümleriňiziň bahasyny ýa-da biz hakda başga maglumatlary soraýan e-poçta bilen başlamaga synanyşyň.2-nji sorag.Sargytlardan öň käbir nusgalary satyn alyp bilerinmi?J: Hawa, nusga hyzmaty elýeterli.3-nji sorag.Az mukdarda zakaz etsem, maňa çynlakaý çemeleşersiňmi?J: Hawa, elbetde.Biziň bilen habarlaşan minutyňyzda biziň gymmatlysymyz bolýar ...

 • Agramy duýmak sinhrony Tilter mesh sazlanylýan başlyk bilen arka ofis oturgyjy

  Agramy duýmak sinhrony Tilter mesh arka ofis ...

  Elastik All-Mesh Ergonomiki oturgyç w / Headrest aýratynlyklary öz içine alýar 1. Elastik meshli oturgyç we arka dem alýar we adaty köpükli ýassyk ýassygy ýaly hiç haçan “aşak düşmez”.2. Ajaýyp köýnek we elastik toruň berkligi deň däl.3. Berk binýat üçin berk we berk polat bazasy.4. Içini gysmak üçin yzygiderli we yzygiderli goldaw berýän içerki çeýe lomber bölüm.5. Ösen mehanizm, presu ýok edip, oturýan ýerinde oturgyjyň ýokarsyndan saklaýar ...

 • Meş ergonomiki kresloda wezipe başlygy

  Meş ergonomiki kresloda wezipe başlygy

  ÖNÜMLERINIET DÜZGÜNLERIDem alýan mesh beýikligi sazlaýar we gündiz rahatlygy üçin derrew çişýär.Oturgyç meýdançasy sazlanýar we hatda oturdylyp bilinýän lomber goldawy bar!Döwrebap dizaýn, islendik ofis ýa-da öý ofis gurşawy üçin ajaýyp.1. Gaz göteriji oturgyç beýikligini sazlamak.2. Oturgyç meýdançasyny sazlamak.3. Yzky beýikligi sazlamak.4. Yzky meýdançany sazlamak.5. Bu ...

 • Ergonomiki oturgyç

  Ergonomiki oturgyç

  Aýratynlyklary 1. Functionshli funksiýalar oturan ýagdaýynda aňsatlyk bilen sazlanýar.2. 275 funt agramy bolan hil komponentleri.3. Kebşirlenen dykyz köpükli oturgyç görnüşini we görnüşini saklaýar.4. 2: 1 oturgyç gatnaşygy bilen sinhron egilme mehanizmi.5. Iň oňat ýagdaýda erkin ýüzmek ýa-da gulplamak.6. Pnewmatiki göteriş beýikligini sazlamak.7. Dürli agramly ulanyjylar üçin 275 kilo çenli dartgynlylygy sazlamak.8. Güýç we ajaýyp köýnek üçin alýumin bazasy.9. Boýy 7-1 / 2 ″ -den 11 & # -e çenli sazlap boljak goltuklar ...

 • “Space Series Mesh Back Ergonomic Computer” iň oňat ergonomiki iş oturgyjy

  “Space Series Mesh Back Ergonomic” kompýuter oturgyjy ...

  Hyzmatlarymyz kompaniýasynyň maglumat soraglary 1-nji sorag.Nädip sargyt etmeli?J: Söwda satyjylar ýa-da şahsy adamlar üçin, web sahypasynda görkezilen zatlary maňa aýdyp bermegiňizi haýyş edýärin, eger sargydyňyz gaty az bolsa, gämi köp zakaz edip, gämä ýükläp bilersiňiz.Lomaý we import agentleri üçin maňa “Nos” zatlaryny we näçeräk mukdarda gerekdigini aýdyp bilersiňiz, köpçülikleýin önümçiligiňiz üçin iň arzan bahany görkezer.2-nji sorag.Bir gapda zatlary garyşdyryp bilerinmi?J: Umuman, ähli haýyşy kanagatlandyrmaga synanyşýarys ...

 • ofis stolunyň başlygy Meş Gara ýokary arka ofis başlygy

  ofis stolunyň başlygy Meş Gara ýokary arka ofis C ...

  Gurnamaga taýyn gämiler.Düzülip bilinýän oturgyç beýikligi Düzülip bilinýän arka beýikligi Düzülip bilinýän goluň beýikligi Düzülip bilinýän dartyş dartylmagy Düzülýän gulp neýlon bazasy / arka we mata oturgyç abzallary Şu gün ätiýaçlyk ýygnamaga taýyn gämiler!Maslahat otagy ýa-da umumy ofis ulanylyşy üçin ýokary tehnologiýaly stil, ýöne bahasy.Üýtgeşik dizaýn, güýçli we özüne çekiji netije üçin berk, emele gelen polat taýajyk çarçuwasynyň üstünden süýşürilen öwredilen gara mesh goldaw ýeňinden ybarat.Gowy burç ...

 • ofis oturgyçlary öndürijiler oturgyçlar

  ofis oturgyçlary öndürijiler oturgyçlar

  Aýratynlyklary 1. 18 mm galyňlykdaky polatdan ýasalan oturgyç.2. rahatlygy we ajaýyp köýnegi üçin 4 ″ köp dykyzlykly oturgyç köpügi.3. Kebşirlenen polat çybyk arka çarçuwasy.4. Arka goldaw we geýmek üçin premium mata tor bilen örtülendir.5. 2,3 mm galyňlykda kebşirlenen polat bazasy 400 funt.kuwwaty.6. Aşakda aýratyn satylýan goşmaça Y12911 oturgyç örtükleri bilen oturgyja reňk öwüşginini goşuň!7. 24 sagat / köp çalşykly ulanmak üçin dizaýn edildi we guruldy.8. ANSI / BIFMA ülňülerine laýyk gelýär ýa-da ondan ýokary.9. Gämiler ...

 • Tor mesh arka oturgyç wezipe oturgyjy tigir

  Tor mesh arka oturgyç wezipe oturgyjy tigir

  Gurnamaga taýyn gämiler.Düzülip bilinýän oturgyç çuňlugy Düzülip bilinýän oturgyç beýikligi Düzülip bilinýän gol giňligi Düzülip bilinýän egilme dartyş amatly oturgyç.Öňe sürülýän Office kafedrasynda öňdebaryjy dizaýny we ulanyjy üçin amatlylygy tapyp bilersiňiz.Üýtgeşik çeýe lomber bölümi pr ...

 • Mesh Back Task oturgyç ofis mebelleri

  Mesh Back Task oturgyç ofis mebelleri

  Gurnamaga taýyn gämiler.Düzülip bilinýän oturgyç beýikligi Düzülip bilinýän arka beýikligi Düzülip bilinýän goluň beýikligi Düzülip bilinýän dartyş dartylmagy Düzülýän gulp neýlon bazasy / arka we mata oturgyç abzallary Şu gün ätiýaçlyk ýygnamaga taýyn gämiler!Maslahat otagy ýa-da umumy ofis ulanylyşy üçin ýokary tehnologiýaly stil, ýöne bahasy.Üýtgeşik dizaýn, güýçli we özüne çekiji netije üçin berk, emele gelen polat taýajyk çarçuwasynyň üstünden süýşürilen öwredilen gara mesh goldaw ýeňinden ybarat.Gowy burç ...

 • Arka mata oturgyç ýokary arka oturgyç

  Arka mata oturgyç ýokary arka oturgyç

  Headrestli oturgyç iň ýokary bahadan iň ýokary rahatlygy we stili üpjün edýär.Tor arka dizaýny, beýikligi sazlanyp bilinýän lomber bilen dem alýar we ajaýyp eşik üçin hakyky deri bilen bezelýär.Uzakly gün zähmet çekmek isleýän ýeriňizde sazlanylýan baş wezipeleri.Doly ergonomiki düzedişlere pnewmatik göteriş beýikligi, 360 dereje süýşmek, beýikligi sazlap boljak lomber goldaw, egilmek / dartyş sazlamak we dik oturgyjyň oturgyjyny gulplamak üçin egilme gulpy ...

Önümleri maslahat beriň

12′W x 12′D x 48H Gymmatlyk seriýasy 4 adamlyk klaster ofis kubikli wFiles

12′W x 12′D x 48H Gymmat seriýa komp ...

“Slimline Raceway Office Cubicle” aýratynlyklary: * Wideo gör.Her kim tarapyndan gurmak üçin ýönekeý uniwersal gurnama ulgamy.Paneller uniwersal poçta ulgamy bilen bilelikde kesilýär.* Aşakdaky awtoulag ýolunyň dizaýny simleri we kabelleri ofis paneliniň aşagyndan we hatda doly kabel birikmesi üçin birikdiriş postlaryndan geçmäge mümkinçilik berýär!* Elektrik / maglumat rozetkalary üçin ýaryş panellerinde pyçaklar (Elektrik goşulmaýar. Elektrik bilen üpjün edilmeli we gurulmaly).* Çykyş plitalaryny sta bilen kabul edýär ...

Gara meshli oturgyç Plastik Armrest arzan ofis oturgyjy lomaý zawod Göni gyzgyn satuw önümi ofis başlygy OC-B08

Gara reňkli oturgyç Plastiki ýaragly arzan ofis C ...

Önümiň ady Gara meshli oturgyç Plastiki goltuk arzan ofis oturgyjy lomaý zawod göni gyzgyn satuw önümi ofis oturgyjy OC-B08 stil häzirki zaman markasy EKONGLONG Reňk gara / çal / islege görä köpük ýokary dykyzlyk Önümiň Guangdong welaýaty, Hytaý ýassyk ýarym deri / PU gaplama görnüşleri üç kartonda ölçeg Ölçeg Satuwdan soň hyzmat 12 aý S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?J: Biz ofis mebel öndürijisidiris.Önümçilik merkezimiz we ofisimiz bar ...

täjirçilik ofis stolunyň baş müdiri başlyk stol we şkaf kompýuter stoly öý ofis ofis ofis stoly toplumy

täjirçilik ofis stolunyň baş müdiri stol we kabinet ...

Tehniki spesifikasiýa materialy MFC: 25mm (melamin üstündäki çyzgy, çyzmaga çydamly, suwa çydamly, toz örtükli polat aýak.), Aýna, alýumin çarçuwaly ofis kubik stansiýasy ýa-da islegiňiz boýunça.Meşhur içerki we daşary ýurtly üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýän enjamlar Surat ýa-da goşmaça garnitura görnüşi hökmünde reňk: Aýrylyp bilinýän PU klawiatura tekjesi, gapdal stol, gapdal şkaf, 3 çekme we ş.m. ofis mebeli ...

Täze döwrebap ofis mebelleri iň täze ofis stoly kaşaň ofis stol dizaýnlary ceo ýerine ýetiriji stol dolandyryjysy L şekilli mdf stol

Täze döwrebap ofis mebelleri soňky ofis stoly ...

Laminat gurluşy Çotga alýumin zynjyrlary Iki açyk howa saklaýyş bölümi, şkafyň gapysynyň aňyrsynda iki bölüm , poroşok örtükli polat aýak.), Aýna, Alýumin çarçuwaly ofis kubikli iş stansiýasy ýa-da islegiňiz boýunça.Meşhur içerki we daşary ýurtly üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilen enjam ...

Hytaýyň häzirki zaman ofis mebelleri L şekilli agaç / agaç ýerine ýetiriji stol

Hytaý häzirki zaman ofis mebelleri L şekilli agaç / agaç ...

Laminat gurluşy Çotga alýumin zynjyrlary Iki açyk howa saklaýyş bölümi, şkafyň gapysynyň aňyrsynda iki bölüm , poroşok örtükli polat aýak.), Aýna, Alýumin çarçuwaly ofis kubikli iş stansiýasy ýa-da islegiňiz boýunça.Meşhur içerki we daşary ýurtly enjamlar bilen üpjün edilen enjam ...

Ofis konferensiýasynyň iş stoly Döwrebap ýygnak tablisasy

Ofis konferensiýasynyň iş stoly häzirki zaman duşuşygy ...

Birnäçe stol ululyklary we konfigurasiýalary bar.Bu dizaýny Sitata haýyşyňyza goşuň we býudjet çaklamasyny hödürläris we ýeriňiz üçin synag meýilnamasynda siziň bilen işleşeris.Bazada, aýak tekizleýjiler polda azajyk näsazlyklary ýerleşdirmek üçin sazlaýarlar.Bu stol hem doly tersine bolup, otagyň ortasyna, diwara, burça ýa-da başga bir ýere ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän gutarnykly arka görnüşini görkezýär.Çotga alýumin zynjyrlary döwrebap, tertipli görnüşi tamamlaýar....

Ykdysady ofis ammar kabineti, resminama kabineti bilen häzirki zaman ofis stoly

Ykdysady ofis ammar kabineti Döwrebap ofis D ...

ergonomiki lýuks ýerine ýetiriji ofis Şençzhenen Hytaý

ergonomiki kaşaň ýerine ýetiriji ofis Şençzhenen ...

HABARLAR